Các yêu cầu về bài tập, thực hành, đồ án, thảo luận, thông báo riêng dành cho SV các lớp học các môn thuộc ngành Công nghệ thông tin - Khoa Công nghệ thông tin.