Thực hành nhà thuốc

Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến thành lập, điều hành và thực hiện các hoạt động chuyên môn tại nhà thuốc GPP.

Anh Đỗ Thị NgọcTuấn Nguyễn Lê AnhLinh Phan Nhật HoàngTrúc Trần Thị Thanh